Регистрирани тркачи за

Охрид трчаТ Штафета

Ред. Бр. Стартен
БИБ Број
Тим Измена #1 Измена #2
1 501 EVN Славјанка Георгиеска Македонија Нико Коруноски Македонија
2 502 Velkoski Kiril Velkoski Македонија Nina Nikolovska Македонија
3 503 Du Motion Nikša Glavočić Хрватска Luka Bošković Хрватска
4 504 Carsonium – 1 Boban Trajkovski Македонија Viktor Matevski Македонија
5 505 Carsonium – 2 Emil Stankov Македонија Bozhidar Trajkovski Македонија
6 506 Carsonium – 3 Dragana Vladichevska Македонија Srgjan Ivanovikj Македонија
7 507 Carsonium – 4 Sashe Demjanski Македонија Aleksandar Grozdanov Македонија
8 508 Team X Motiv Filip Stankoski Македонија Bojan Stojceski Македонија
9 Недвижности Роберт Врќакоски Македонија Марјан Дејаноски Македонија
10 Team X motiv Filip Stankoski Македонија Bojan Stojceski Македонија
11 Team X motiv Filip Stankoski Македонија Bojan Stojceski Македонија
12 Carsonium 1 Boban Trajkovski Македонија Viktor Matevski Македонија
13 TEAM X MOTIV Филип Станкоски Македонија Бојан Стојчески Македонија
14 Carsonium Boban Trajkovski Македонија Viktor Matevski Македонија
15 Carsonium Boban Trajkovski Македонија Viktor Matevski Македонија
16 Carsonium 2 Emil Stankov Македонија Bozhidar Trajkovski Македонија
17 Carsonium 3 Dragana Vladichevska Македонија Srgjan Ivanovikj Македонија
18 Carsonium 4 Sashe Demjanski Македонија Aleksandar Grozdanov Македонија