Регистрирани тркачи за

Охрид трчаТ 5К

Ред. Бр. Стартен
БИБ Број
Име Презиме Пол Год. на
раѓање
Земја Град Тим билдинг екипа
1 7 Константин Георгиевски Машки 1977 Македонија Охрид
2 500 Hristijan Bitolkoski Машки 1997 Македонија Ohrid
3 501 Marija Taneska Женски 1997 Македонија Ohrid
4 502 Sonja Gavriloska Ljulkova Женски 1978 Македонија Ohrid
5 503 Ана Илиевска Женски 2002 Македонија Битола
6 504 natasa gramosli Женски 1975 Македонија bitola ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
7 505 Виктор Сапунџиовски Машки 1997 Македонија Скопје
8 506 Влатко Крбалески Машки 1975 Македонија Битола
9 507 Сања Стојковска Женски 1987 Македонија Скопје
10 508 Симон Огненов Машки 1971 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
11 509 Славјанка Георгиеска Женски 1972 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
12 510 Цветанка Јузмеска Женски 1990 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
13 511 Нена Трајановска Митаноска Женски 1986 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
14 512 Јованчо Лазаревски Машки 1967 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
15 513 Сашка Андрееска Женски 1983 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
16 514 Климент Алач Машки 1989 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
17 515 Игор Котевси Машки 1974 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
18 516 Аспасија Ламбевска Женски 1967 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
19 517 Танче Ламбевски Машки 1963 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
20 518 Зоран Кочески Машки 1974 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
21 519 Томислав Кипријанов Машки 1981 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
22 520 Ристо Калајџиевски Машки 1976 Македонија Охрид ЕД КЕЦ Охрид
23 521 Александра Маленко Женски 1989 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
24 522 Blagoj Lazarevski Машки 1992 Македонија Bitola
25 523 Марија Цветаноска Женски 1999 Македонија Охрид
26 524 Mihail Tegovski Машки 2000 Македонија Ohrid
27 525 Ilija Nichevski Машки 1983 Македонија Ohrid
28 526 Ana Nichevski Женски 2011 Македонија Ohrid
29 527 Johan Nichevski Машки 2014 Македонија Ohrid
30 528 Никола Бакрачевски Машки 1996 Македонија Битола
31 529 Slavica Pucoski Женски 1985 Македонија Ohrid
32 530 Лина Лумбуровска Женски 1997 Македонија Битола
33 531 Митко Гаџовски Машки 1984 Македонија Скопје
34 532 Елена Гаџовска Женски 1984 Македонија Скопје
35 533 Давид Ѓурчиноски Машки 2001 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
36 534 Андреј Ѓурчиноски Машки 2001 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
37 535 Константин Томов Машки 2008 Бугарија София
38 536 Гергана Сугарева Женски 2006 Бугарија София
39 537 fadil maliqi Машки 1990 Албанија struga
40 538 Владо Наумовски Машки 1985 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
41 539 Elena Stojchevska Женски 2001 Македонија Bitola
42 540 Зоран Јоноски Машки 1975 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
43 541 Александар Пумпаловски Машки 1994 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
44 542 Снежана Пуцоска Женски 1984 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
45 543 Благоја Стефаноски Машки 1986 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
46 544 Климент Пуцоски Машки 1983 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
47 545 Трајче Јорданоски Машки 1983 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
48 546 Мира Јачимоска Женски 1977 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
49 547 Илија Алексиески Машки 1990 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
50 548 Леона Радиновац Женски 1997 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
51 549 Димче Бочески Машки 1976 Македонија Струга ЛТХ Леарница
52 550 Гоце Анѓелески Машки 1973 Македонија Струга ЛТХ Леарница
53 551 Иван Затенко Машки 1992 Македонија СКопје ЛТХ Леарница
54 552 Даниел Николов Машки 1993 Македонија Радовиш ЛТХ Леарница
55 553 Илче Костоски Машки 1977 Македонија Охрид Poetry Run
56 554 Зоран Сиљановски Машки 1977 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
57 555 Кире Трајков Машки 1990 Македонија Струмица ЛТХ Леарница
58 556 Димитар Грбевски Машки 1996 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
59 557 Ристе Мацески Машки 1990 Македонија Струга ЛТХ Леарница
60 558 Ѓорѓија Петрески Машки 1960 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
61 559 Аалександар Пердуловски Машки 1993 Македонија Битола ЛТХ Леарница
62 560 Тодор Симоноски Машки 1981 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
63 561 Александар Матески Машки 1991 Македонија Струга ЛТХ Леарница
64 562 Никола Симоноска Машки 1996 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
65 563 Љупчо Митрески Машки 1977 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
66 564 Дарко Цветковски Машки 1991 Македонија Ресен ЛТХ Леарница
67 565 Дарко Стојановски Машки 1989 Македонија Скопје ЛТХ Леарница
68 566 Илија Анѓелески Машки 1982 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
69 567 Тони Силјановски Машки 1974 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
70 568 Наим Мустафа Машки 1993 Македонија Дебар ЛТХ Леарница
71 569 Виктор Шапкароски Машки 1992 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
72 570 Роберт Младеноски Машки 1971 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
73 571 Наумче Трајчески Машки 1978 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
74 572 Гоце Костовски Машки 1967 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
75 573 Игор Спироски Машки 1988 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
76 574 Ристе Маркоски Машки 1994 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
77 575 Наум Тренески Машки 1980 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
78 576 Гоце Трајчески Машки 1977 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
79 577 Борче Ристески Машки 1974 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
80 578 Петар Грозданоски Машки 1989 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
81 579 Васил Јончески Машки 1986 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
82 580 Петре Голабоски Машки 1969 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
83 581 Весна Климоска Женски 1970 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
84 582 Ѓорѓи Митрески Машки 2008 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
85 583 Филип Митрески Машки 2005 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
86 584 Давид Ристоски Машки 2005 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
87 585 Димитар Силјановски Машки 2006 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
88 586 Емилија Силјановска Женски 2006 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
89 587 Марија Тренеска Женски 2007 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
90 588 Христијан Силјаноски Машки 1998 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
91 589 Наташа Наумоска Женски 1979 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
92 590 Симона Симоска Женски 1996 Македонија Кичево ЛТХ Леарница
93 591 Анета Јаневска Женски 1984 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
94 592 јулијана Симјаноска Женски 1992 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
95 593 Ѓоко КИтески Машки 1985 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
96 594 Жарка Коруноска Женски 1963 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
97 595 Габриела Тренеска Женски 1974 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
98 596 Дијана Савески Женски 1992 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
99 597 Александар Китаноски Машки 1981 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
100 598 Maja Ѓорѓева Ристеска Женски 1979 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
101 599 Љупчо Климоски Машки 1968 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
102 600 Маре Боческа Женски 1995 Македонија Струга ЛТХ Леарница
103 601 Maja Tankoska Женски 1993 Македонија Ohrid ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
104 602 Tijana Spirovska Женски 1997 Македонија Bitola
105 603 Nikola Veljanoski Машки 1987 Македонија Skopje
106 604 Благоја Пулчески Машки 1980 Македонија OHRID
107 605 Григоријан Никовски Машки 1998 Македонија Скопје АК Делта
108 606 Marjan Trajkoski Машки 1982 Македонија Ohrid
109 607 Блаж Анѓелков Машки 1997 Македонија Охрид
110 608 Славка Чона Женски 1973 Македонија Битола
111 609 Емилија Чона Женски 2001 Македонија Битола
112 610 Наталија Чона Женски 2004 Македонија Битола
113 611 Silvana Mitrevska Женски 1986 Македонија Resen
114 612 Ангела Велинова Женски 1991 Македонија Скопје ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
115 613 Ивона Димитриеска Женски 1997 Македонија Охрид Културолошка Иницијатива 5 до 12
116 614 Илија Aнѓелески Машки 1982 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
117 615 Ристе Недевски Машки 1984 Македонија Ohrid ЛТХ Леарница
118 616 Елена Ѓорѓиоска Женски 1996 Македонија Охрид Културолошка Иницијатива 5 до 12
119 617 Maja Moskov Женски 1987 Македонија Prilep
120 618 Faton Mehmedi Машки 1989 Македонија Kicevo Uskana
121 619 Ана Блажевска Женски 1993 Македонија Скопје
122 620 Горан Јоновски Машки 1985 Македонија Битола ПАНК МОБИЛ Битола
123 621 Николина Јоновска Женски 1982 Македонија Битола ПАНК МОБИЛ Битола
124 622 Ramazan Isa Машки 1994 Албанија Tirana
125 623 Марија Стојановска Женски 1993 Македонија Битола
126 624 Konstantin Dovlev Машки 1996 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
127 625 Toni Dovlev Машки 1968 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
128 626 Kristina Bascandzieva Женски 1987 Македонија Ohrid
129 627 Дениса Гуарино Женски 1975 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
130 628 Ivana Stanojkovska Женски 1992 Македонија Skopje
131 629 Иван Иван Машки 1984 Македонија Гевгелија
132 630 Tatjana Trajkoska Женски 1984 Македонија Ohrid
133 631 Ана Ѓоргоноски Женски 1983 Македонија ОХРИД
134 632 Pavel Lukanovski Машки 1996 Македонија Ohrid
135 633 Бојан Силјаноски Машки 1997 Македонија Охрид
136 634 NAUM STOJANOVSKI Машки 2008 Македонија Ohrid
137 635 Vladimir Kotevski Машки 1980 Македонија Ohrid
138 636 Biljana Kotevska Женски 1981 Македонија Ohrid
139 637 Ivan Kotevski Машки 2012 Македонија Ohrid
140 638 Marina Spaseska Женски 1983 Македонија Ohrid
141 639 Antonia Pavlovska Женски 2009 Македонија Ohrid
142 640 Димитар Спасески Машки 1985 Македонија Охрид
143 641 Соња Стаматоска Женски 1981 Македонија Охрид
144 642 Стефан Стаматоски Машки 2008 Македонија Охрид
145 643 Антонио Стаматоски Машки 2004 Македонија Охрид
146 644 Марјан Ѓероски Машки 1984 Македонија Струга
147 645 Milkica Proseva Женски 1984 Македонија Shtip
148 646 Ангела Стрезоска Женски 1993 Македонија Струга
149 647 Татјана Ристеска Женски 1992 Македонија Охрид
150 648 Marika Spiroska Женски 1976 Македонија Ohrid ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
151 649 Mateo Spiroski Машки 2005 Македонија Ohrid ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
152 650 Marjana Trajceska Женски 1982 Македонија Охрид ODW-Elektrik
153 651 Лео Спасески Машки 1999 Македонија Охрид Кукузел
154 652 Емилија Радева Женски 1981 Македонија Пробиштип
155 653 Марко Јованоски Машки 2001 Македонија Охрид Кукузел
156 654 Игор Димески Машки 1999 Македонија Охрид Кукузел
157 655 Ристе Лекоски Машки 2000 Македонија Ohrid Кукузел
158 656 Bile Stojanovska Женски 1985 Македонија Skopje
159 657 Ангел Трајчески Машки 2009 Македонија Охрид АГРОС
160 658 Дарко Трајчески Машки 1973 Македонија Охрид АГРОС
161 659 Горан Мојсоски Машки 1968 Македонија Охрид АГРОС
162 660 Стефан Трајчески Машки 1995 Македонија Охрид АГРОС
163 661 Мирослав Трајчески Машки 1968 Македонија Охрид АГРОС
164 662 ЉУПЧО АВРАМОСКИ Машки 1998 Македонија ОХРИД СМАРТ
165 663 АНТОНИО ИЛИЕВСКИ Машки 1996 Македонија ОХРИД СМАРТ
166 664 ДАРКО ЛЕВЕСКИ Машки 1997 Македонија ОХРИД СМАРТ
167 665 Riste Ivanoski Машки 1990 Македонија Ohrid
168 667 НИКОЛА ЛЕВЕСКИ Машки 1998 Македонија ОХРИД СМАРТ
169 668 Игор Чеменкоски Машки 1998 Македонија Охрид
170 669 Стефан Новакоски Машки 1999 Македонија Охрид
171 670 Маја Коваческа Женски 1968 Македонија Охрид
172 671 Кристина Узелац Женски 1974 Босна и Херцеговина Бања Лука
173 672 Oliver Veleski Машки 1978 Македонија Bitola Ohrid trcat
174 673 Калина Михајловска Женски 2001 Македонија Скопје
175 674 Игор Стојкоски Машки 1978 Македонија Прилеп БИЛКАРНИЦА.МК
176 675 Раде Стојановиќ Машки 1978 Македонија Неготино
177 676 Христина Стојановиќ Женски 1984 Македонија Скопје
178 677 Riste Azeski Машки 1984 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
179 678 Игор Стаматоски Машки 1998 Македонија Охрид
180 679 Маја Атанасовска Женски 1989 Македонија Битола
181 680 Maxim Lovchikov Машки 1983 Русија Saint-Petersburg
182 681 Изабела Насковска Женски 2003 Македонија Битола
183 682 Христијан Шаклевски Машки 2004 Македонија Битола Без екипа
184 683 БЛАГОЈ ВЕЛЈАНОВ Машки 1981 Македонија БИТОЛА
185 684 јована гаврилоска Женски 1988 Македонија охрид
186 685 Томе Кириази Машки 1995 Македонија Битола
187 686 Marjancho Jordanoski Машки 1969 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
188 687 Ѓорги Илијевски Машки 1979 Македонија Битола
189 688 Hristijan Kotevski Машки 2003 Македонија Bitola
190 689 Ana Kotevska Женски 1994 Македонија Bitola
191 690 Zlatko Kotevski Машки 1964 Македонија Bitola
192 691 Ilir Hyka Машки 1993 Албанија Peqin Run_for_passion_
193 692 Leonard Xhyra Машки 1989 Албанија Peqin Run_for_passion_
194 693 Elena Mojsoska Женски 1988 Македонија Ohrid LICA SO RETKI BOLESTI
195 694 Сања Николоска Женски 2003 Македонија Охрид
196 695 Надежда Анакова Женски 1989 Македонија Охрид
197 696 Златко Танески Машки 1985 Македонија Охрид
198 697 Biljana Gavriloska Женски 1984 Македонија Ohrid
199 698 Воскре Шкуртеска Женски 1992 Македонија Ohrid
200 699 Бојан Деспотовски Машки 1986 Македонија Охрид Shilla
201 700 Никола Чорбески Машки 1987 Македонија Охрид Shilla
202 701 Крсте Данаилов Машки 1986 Македонија Охрид Shilla
203 702 Goran Gjorgjijevski Машки 1975 Македонија Ohrid Familija Gjorgjijevski
204 703 Sarah Gjorgjijevski Женски 1975 САД Milwaukee Familija Gjorgjijevski
205 704 Anastacia Gjorgjijevski Женски 2010 Македонија Ohrid Familija Gjorgjijevski
206 705 Philip Gjorgjijevski Машки 2013 Македонија Ohrid Familija Gjorgjijevski
207 706 Мартин Бибовски Машки 1996 Македонија Скопје
208 707 Сара Јазаџиска Женски 1997 Македонија Скопје
209 708 Валентина Шикоска Женски 1972 Македонија охрид ODW-Elektrik
210 709 Katerina Sekuloska Женски 1984 Македонија Veles ODW-Elektrik
211 710 Melahat Husein Женски 1973 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
212 711 Marko Mircheski Машки 2009 Македонија Ohrid
213 712 Димитар Макрески Машки 1989 Македонија Прилеп
214 713 MATEJ ISAKOSKI Машки 2007 Македонија Ohrid
215 714 Vladimir Mujoski Машки 1981 Македонија Ohrid
216 715 Тамара Танкоска Женски 2000 Македонија Охрид Културолошка Иницијатива 5 до 12
217 716 Теодора Николовска Женски 2001 Македонија Охрид Културолошка Иницијатива 5 до 12
218 717 Габриела Маркоска Женски 1973 Македонија Охрид Kostal
219 718 Виктор Мизо Машки 1971 Македонија Охрид Kostal
220 719 Julijana Kuzmanoska Женски 1989 Македонија Kicevo
221 720 Marjan Despotoski Машки 1989 Македонија Kicevo
222 721 Кети Спиркоска Женски 1998 Македонија Прилеп
223 722 Ангела Митреска Женски 1998 Македонија Прилеп
224 723 Viktorija Trajkoska Женски 1990 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
225 724 Predrag Jovancev Машки 1973 Македонија скопје
226 725 Biljana Jovanceva Женски 1974 Македонија скопје
227 726 Milos Mitrev Машки 2002 Македонија скопје
228 727 Стефан Јаковчески Машки 1998 Македонија Охрид
229 728 Zlatko Ivanoski Машки 1997 Македонија Ohrid
230 729 Дарко Котевски Машки 1993 Македонија Битола
231 730 Маја Левеска Женски 1990 Македонија Охрид
232 731 Ivan Risteski Машки 1999 Македонија Ohrid
233 732 Стефан Жупан Машки 2000 Македонија Ohrid Кукузел
234 733 Дејан Ангелоски Машки 2000 Македонија Охрид АлгаСан
235 734 Јован Наумоски Машки 2000 Македонија Охрид АлгаСан
236 735 Славчо Цветкоски Машки 1985 Македонија Охрид АлгаСан
237 736 Наталија Трајкоска Женски 2002 Македонија Струга
238 737 Кире Јанкуловски Машки 1990 Македонија Битола Macedonian Hikers
239 738 Julian Mateski Машки 2007 Македонија Ohrid
240 739 Stefan Mateski Машки 2008 Македонија Ohrid
241 740 Дарко Балески Машки 1992 Македонија Охрид АлгаСан
242 741 Kristina Tuneva Женски 1987 Македонија Shtip
243 742 Aleksandra Nikushevska Женски 1989 Македонија Skopje
244 743 Анита Ангелоска Станковска Женски 1978 Македонија Охрид Охрид трчаТ
245 744 Михаил Станковски Машки 2012 Македонија Охрид Горна Влашка мала
246 745 Искра Цветкоска Женски 2013 Македонија Охрид
247 746 Олег Цветкоски Машки 2008 Македонија Охрид
248 747 Тони Јаневски Машки 1975 Македонија Скопје ИПА Скопје
249 748 Муџахид Мислимоски Машки 1994 Македонија Кичево ИПА Скопје
250 749 Димитар Пилешков Машки 1990 Македонија Штип ИПА Скопје
251 750 Мартин Пеншовски Машки 1992 Македонија Пробиштип ИПА Скопје
252 751 Даниел Киров Машки 1976 Македонија Скопје ИПА Скопје
253 752 Андријана Богдановска Женски 1987 Македонија Скопје ИПА Скопје
254 753 Каролина Миличинска Женски 1989 Македонија Скопје ИПА Скопје
255 754 Јана Јовевска Женски 1998 Македонија Скопје ИПА Скопје
256 755 Зорица Здравковска Женски 1991 Македонија Скопје ИПА Скопје
257 756 Тамара Цветановиќ Женски 1994 Македонија Скопје ИПА Скопје
258 757 Михаил Јанев Машки 2011 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
259 758 Никола Вељаноски Машки 1986 Хрватска Шибеник KARMEN BAUCENTAR
260 759 Климент Танески Машки 2001 Македонија Охрид
261 760 Ana Mitreska Женски 2001 Македонија Ohrid
262 761 Андреј Јанев Машки 2007 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
263 762 Никола Каневче Машки 1976 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
264 763 Миле Кецески Машки 1979 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
265 764 Ѓоре Спасески Машки 1979 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
266 765 Виктор Јанев Машки 1982 Македонија Скопје KARMEN BAUCENTAR
267 766 Никола Стојкоски Машки 1974 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
268 767 Љупче Арсевски Машки 1984 Македонија Скопје KARMEN BAUCENTAR
269 768 Даниел Андоноски Машки 1983 Македонија Скопје KARMEN BAUCENTAR
270 769 Влатко Петровски Машки 1977 Македонија Скопје KARMEN BAUCENTAR
271 770 Тони Здравковски Машки 1978 Македонија Скопје KARMEN BAUCENTAR
272 771 Рубин Димитриески Машки 1973 Македонија Скопје KARMEN BAUCENTAR
273 772 Горан Терзиски Машки 1979 Македонија Скопје KARMEN BAUCENTAR
274 773 Анета Цветинова Женски 1980 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
275 774 Благоја Тужароски Машки 1982 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
276 775 Тамара Целакоска Женски 2011 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
277 776 Петар Целакоски Машки 2006 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
278 777 Зоран Целакоски Машки 1972 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
279 778 Стефан Бужевски Машки 1994 Македонија Битола
280 779 Владимир Неданоски Машки 1999 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
281 780 Teo Andonoski Машки 1987 Македонија ohrid
282 781 Кирил Шумантевски Машки 1976 Македонија Скопје БЕКАМЕНТ
283 782 Игор Завојчевски Машки 1994 Македонија Охрид BTOBET
284 783 Goran Stojanoski Машки 1992 Македонија Prilep BTOBET
285 784 Александар Стојановски Машки 1986 Македонија Скопје БЕКАМЕНТ
286 785 Јане Даневски Машки 1987 Македонија Скопје БЕКАМЕНТ
287 786 Ирена Деловска Женски 1986 Македонија Скопје БЕКАМЕНТ
288 787 Филип Цветковски Машки 1994 Македонија Охрид BTOBET
289 788 Antonela Trajkoska Женски 1998 Македонија Ohrid Kostal
290 789 Иван Петрушевски Машки 1984 Македонија Kumanovo Kostal
291 790 Stefan Lechoski Машки 1988 Македонија Ohrid BTOBET
292 791 Dragan Trpenoski Машки 1981 Македонија Ohrid
293 792 Jovan Trpenoski Машки 2008 Македонија Ohrid
294 793 Натали Мујоски Женски 1988 Македонија Охрид
295 794 Менче Зенговска Женски 1985 Македонија Skopje KARMEN BAUCENTAR
296 795 Kiril Tasevski Машки 1992 Македонија Bitola BTOBET
297 796 Филип Петрески Машки 1990 Македонија Охрид BTOBET
298 797 Goce Martinoski Машки 1981 Македонија Ohrid BTOBET
299 798 Иво Љаткоски Машки 1994 Македонија Охрид
300 799 Кристина Здравеска Женски 1991 Македонија Охрид
301 800 ФИЛИП ИВАНОСКИ Машки 2006 Македонија ОХРИД
302 801 Daniel Andreeski Машки 1983 Македонија Ohrid BTOBET
303 802 Сања Сарафимова Женски 1998 Македонија Штип ИПА Скопје
304 803 Катерина Настоска Женски 1987 Македонија Струга ODW-Elektrik
305 804 Стојанче Милев Машки 1988 Македонија Скопје ИПА Скопје
306 805 Kole Mojsoski Машки 1983 Македонија Ohrid BTOBET
307 806 Ѓорѓија Паунковски Машки 1987 Македонија Охрид Капоне Пицерија
308 807 Nikolina Milevska Veljanovska Женски 1984 Македонија Skopje NRC – NIKE+ RUN CLUB
309 808 Bojana Naumovska Женски 1997 Македонија Охрид NRC – NIKE+ RUN CLUB
310 809 Naum Risteski Машки 1996 Македонија Ohrid Info Biro
311 810 Nikola Markoski Машки 1995 Македонија Ohrid Info Biro
312 811 Julijana Radnoska Женски 1991 Македонија Vevcani ODW-Elektrik
313 812 Климентина Николоска Женски 1979 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
314 813 Simone Spaseski Машки 1996 Македонија Ohrid Info Biro
315 814 Љупчо Шубариќ Цветковски Машки 1980 Македонија Скопје
316 815 Ивана Стефановска Цветковска Женски 1979 Македонија Скопје
317 816 Александар Цветковски Машки 1979 Македонија Скопје
318 817 Kliment Talev Машки 1995 Македонија Ohrid
319 818 Тони Цветкоски Машки 1995 Македонија Охрид Tigo.MK
320 819 Христијан Стојаноски Машки 1989 Македонија Прилеп
321 820 Goran Zdraveski Машки 1987 Македонија Ohrid Info Biro
322 821 Damjan Damcheski Машки 1993 Македонија Prilep
323 822 Stavre Jada Машки 1998 Македонија Kruševo Olimpik ski Kruševo
324 823 Stojan Prenzoski Машки 1986 Македонија Ohrid
325 824 Nikola Nedelkoski Машки 1988 Македонија Demir Hisar BTOBET
326 825 Христијан Спировски Машки 1981 Македонија охрид
327 826 Елена Спировска Женски 1978 Македонија охрид
328 827 Бојан Спироски Машки 1995 Македонија Кичево Охрид трчаТ
329 828 Vlatko Grozdanovski Машки 1968 Македонија Bitola Sons of Anarchy
330 829 Mitko Grozdanovski Машки 1975 Македонија Bitola Sons of Anarchy
331 830 Martin Grozdanovski Машки 2005 Македонија Bitola Sons of Anarchy
332 831 Климент Лазаревски Машки 1998 Македонија Охрид Info Biro
333 832 Димитар Делипетрев Машки 1994 Македонија Штип
334 833 Деспина Ристова Делипетрева Женски 1994 Македонија Штип
335 834 ИВАНА РИЛКОВА ТОМЕСКА Женски 1988 Македонија ОХРИД Info Biro
336 835 Мартина Пендикоска Женски 1992 Македонија Охрид ПЕНДИК
337 836 Александра Родиќ Женски 1993 Македонија Охрид РОДИЌ
338 837 Elena Badaloska Женски 1997 Македонија Ohrid
339 838 Magdalena Martinoska Женски 1998 Македонија Ohrid
340 839 Коста Рошкоски Машки 1996 Македонија Охрид
341 840 Michal Dočkálek Машки 1992 Чешка Rýmařov CBS Red Star
342 841 Кристина Крлеска Деспотоска Женски 1990 Македонија Охрид
343 842 Gordan Simonovski Машки 1985 Македонија Skopje Lifestyle Fitness
344 843 Олгица Ѓорѓевска Женски 1983 Македонија Тетово
345 844 Гордана Поповиќ-Фридман Женски 1970 Македонија Скопје
346 845 Аника Фридман Женски 2010 Македонија Скопје
347 846 Natasha Trajkova Женски 1990 Македонија Skopje
348 847 Aleksandra Panova Женски 1980 Македонија Skopje
349 848 Атанас Николоски Машки 1981 Македонија Охрид Kostal
350 849 Станимирка Тасевска Женски 1954 Македонија Скопје ААК Скобул/АПХ Македодија
351 850 Александар Пешов Машки 1982 Македонија Росоман
352 851 Јана Стефановска Женски 2005 Македонија Битола
353 852 Mitko Jankuloski Машки 1981 Македонија Ohrid Kostal
354 853 Сашко Дончевски Машки 1977 Македонија Ohrid
355 854 Тијана Дончевска Женски 2003 Македонија Охрид
356 855 Антониј Трпески Машки 2005 Македонија Охрид Trpe Invest
357 856 Виктор Дукоски Машки 2005 Македонија Охрид Trpe Invest
358 857 Искра Солева Женски 1991 Македонија Скопје
359 858 Климент Јанкулоски Машки 2005 Македонија Охрид Trpe Invest
360 859 Мартин Гавриловски Машки 1996 Македонија Охрид
361 860 Donka Batakoja Женски 1979 Македонија Skopje
362 861 Андреј Митрески Машки 2004 Македонија Охрид
363 862 Никола Митровиќ Машки 1981 Македонија Охрид Архив Охрид
364 863 Едиз Абди Машки 1985 Македонија Охрид Архив Охрид
365 864 Славчо Новески Машки 1988 Македонија Охрид Архив Охрид
366 865 Ѓоко Бакрески Машки 1980 Македонија Охрид Архив Охрид
367 866 Билјана Јоноска Женски 1984 Македонија Охрид Архив Охрид
368 867 Сеадете Османи Женски 1980 Македонија Охрид Архив Охрид
369 868 Мерита Муареми Женски 1983 Македонија Охрид Архив Охрид
370 869 Наташа Цветкоска Женски 1975 Македонија Охрид Архив Охрид
371 870 Никола Савиќ Машки 1965 Македонија Охрид Архив Охрид
372 871 Aleksandra Milosevska Женски 1980 Македонија Ohrid
373 872 Krumce Donev Машки 1988 Македонија Stip
374 873 Славица Јанковска Женски 1960 Македонија Охрид Архив Охрид
375 874 Рамизе Усеиновска Женски 1959 Македонија Охрид Архив Охрид
376 875 Зоран Ѓуров Машки 1964 Македонија Охрид Архив Охрид
377 876 Изабела Митреска Женски 1997 Македонија Охрид
378 877 Fidanka Stojanova Женски 1983 Македонија Skopje NRC – NIKE+ RUN CLUB
379 878 Марта Кочевска Женски 1984 Македонија Скопје NRC – NIKE+ RUN CLUB
380 879 Ivana Bogatinovska Женски 1989 Македонија Skopje NRC – NIKE+ RUN CLUB
381 880 Кристина Мишева Женски 1980 Македонија Штип NRC – NIKE+ RUN CLUB
382 881 Aleksandar Delipetrev Машки 1979 Македонија Stip
383 882 Дамјан Смилески Машки 2007 Македонија Охрид Trpe Invest
384 883 Igor Doncevski Машки 1976 Македонија Ohrid
385 884 Hristijan Doncevski Машки 2004 Македонија Ohrid
386 885 Aleksandra Tochko Женски 1991 Македонија Ohrid
387 886 ФИЛИП КОЦАРЕВ Машки 1996 Македонија ОХРИД Info Biro
388 887 Galena Dojcinoska Женски 2016 Македонија Prilep
389 888 Kire Basheski Машки 1987 Македонија Prilep
390 889 Александар Науновски Машки 1987 Македонија Скопје
391 890 Давор Поповски Машки 2005 Македонија Струга 3Disciplines
392 891 Gordana Mistakoska Женски 1976 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
393 892 Hristijan Beleski Машки 2008 Македонија Ohrid Горна Влашка мала
394 893 Анастас Миштак Машки 2011 Македонија Охрид Горна Влашка мала
395 894 Димитар Миштак Машки 2008 Македонија Охрид Горна Влашка мала
396 895 Jana Rilkova Женски 1991 Македонија Ohrid
397 896 Иван Кичуков Машки 1994 Македонија Велес
398 897 Tome Petrovski Машки 1982 Македонија Bitola
399 898 Nikola Zdravevski Машки 1988 Македонија Skopje GITKO STRONG
400 899 Татјана Димитријеска Женски 1983 Македонија Кочани ODW-Elektrik
401 900 Данчо Димовски Машки 1984 Македонија Скопје
402 901 Anastasija Drakulovska Женски 2004 Македонија Bitola
403 902 Hristijan Drakulovski Машки 2007 Македонија Bitola
404 903 Matej Nikolovski Машки 2008 Македонија Ohrid
405 904 Тина Пановска Женски 1978 Македонија Скопје Sparkasse Bank
406 905 Јана Крстевска Женски 1988 Македонија Скопје Sparkasse Bank
407 906 Михајлоска Катерина Женски 1991 Македонија Скопје Sparkasse Bank
408 907 Ангела Филиповска Женски 1996 Македонија Скопје Sparkasse Bank
409 908 Стојанче Јосифовски Машки 1985 Македонија Скопје Sparkasse Bank
410 909 Марија Џонова Женски 1994 Македонија Штип Sparkasse Bank
411 910 Сара Воинова Женски 1995 Македонија Виница Sparkasse Bank
412 911 Даниела Станкова Женски 1978 Македонија Виница Sparkasse Bank
413 912 Сања Саздова Женски 1997 Макау Штип Sparkasse Bank
414 913 Моника Петрова Женски 1990 Македонија Штип Sparkasse Bank
415 914 Тамара Илиева Женски 1992 Македонија Штип Sparkasse Bank
416 915 Радмила Јованова Женски 1988 Македонија Штип Sparkasse Bank
417 916 Јакимче Ефремовски Машки 1982 Македонија Штип Sparkasse Bank
418 917 Благој Димитров Машки 1982 Македонија Штип Sparkasse Bank
419 918 Миро Фатал Машки 1978 Македонија Виница Sparkasse Bank
420 919 Вангел Нечевски Машки 1986 Македонија Битола
421 920 Христијан Томевски Машки 1997 Македонија Охрид Културолошка Иницијатива 5 до 12
422 921 Ilija Leveski Машки 1997 Македонија Ohrid Културолошка Иницијатива 5 до 12
423 922 Томислав Rapesovski Машки 1995 Македонија Ohrid Културолошка Иницијатива 5 до 12
424 923 Јован Цветкоски Машки 1994 Македонија Ohrid Културолошка Иницијатива 5 до 12
425 924 Kliment Cvetkoski Машки 1996 Македонија Ohrid Културолошка Иницијатива 5 до 12
426 925 Daniela Joncevska Женски 1977 Македонија Bitola
427 926 Драган Јанев Машки 1981 Македонија Скопје
428 927 Dimitar Cavkuloski Машки 1990 Македонија Ohrid
429 928 МАКСИМ НАУМОВСКИ Машки 2007 Македонија ОХРИД
430 929 Атанас Епов Машки 1999 Македонија Гевгелија АК 7ми Ноември Гевгелија
431 930 Димитар Поп-Стефанија Машки 1995 Македонија Охрид Културолошка Иницијатива 5 до 12
432 931 Дамјан Поп-Стефанија Машки 1999 Македонија Охрид Културолошка Иницијатива 5 до 12
433 932 Ивана Милованова Женски 2007 Македонија Кочани
434 933 Климентина Модева Женски 2005 Македонија Охрид
435 934 МИКИ МИЛЕСКИ Машки 1982 Македонија Охрид
436 935 Александра Цоклеска Женски 2004 Македонија Струга
437 936 Крсте Костески Машки 1990 Македонија Охрид
438 937 Софија Коруновска Женски 2007 Македонија Охрид
439 938 Pere Samandov Машки 1980 Македонија Negotino
440 939 Андреја Ивановска Женски 2006 Македонија Св.Николе
441 940 Ивана Стојкоска Женски 2004 Македонија Охрид
442 941 Елена Стојкоска Женски 1998 Македонија Охрид
443 942 Огнен Секулоски Машки 2002 Македонија Охрид Културолошка Иницијатива 5 до 12
444 943 Бојан Секулоски Машки 2007 Македонија Охрид
445 944 Владимир Пердулоски Машки 2004 Македонија Ohrid Охрид трчаТ
446 945 Наум Танески Машки 2002 Македонија Охрид Ohrid trcat
447 946 Дејан Димевски Машки 1983 Македонија Bitola Нарконон Балкан
448 947 Нино милевски Машки 1990 Македонија Bitola Нарконон Балкан
449 948 Aleksandar Andrevski Машки 1995 Македонија Ohrid
450 949 Rosana Arsovska Женски 1993 Македонија Ohrid
451 950 Павел Тпкоски Машки 1969 Македонија Охрид Гробари Охрид
452 951 Лана Трпкоска Женски 2010 Македонија Охрид Гробари Охрид
453 952 Андреј Трпкоски Машки 2012 Македонија Охрид Гробари Охрид
454 953 Михаил Китрозоски Машки 2001 Македонија Скопје
455 954 Аце Китроз. Машки 1972 Македонија Охрид
456 955 Стефан Довлев Машки 1999 Македонија Охрид HANDMADE LEATHER SHOP BELEV
457 956 Катерина Петреска Женски 1991 Македонија Охрид
458 957 Vlatko Grujoski Машки 1992 Македонија Struga Kostal
459 958 Jovan Todorovski Машки 1980 Македонија Skopje
460 959 Dimitar Todorovski Машки 2009 Македонија Skopje
461 960 Damjan Todorovski Машки 2009 Македонија Skopje
462 961 Sofija Baloska Женски 2007 Македонија Ohrid
463 962 Bosko Todorovski Машки 1981 Македонија Skopje
464 963 Марко Пројчески Машки 2006 Македонија Охрид
465 964 Selim Salkoski Машки 1992 Македонија Struga Poetry Run
466 965 Михајло Ристовски Машки 1983 Македонија Струга
467 966 Дејан Скепароски Машки 1982 Македонија Струга Poetry Run
468 967 Mimi Stojanoska Женски 1985 Македонија Struga Poetry Run
469 968 Damjan Pejkovski Машки 1998 Македонија Skopje
470 969 Марјан Илиевски Машки 1993 Македонија Охрид
471 970 Искра Јордановска Женски 1996 Македонија Скопје
472 971 Viktorija Penshovska Женски 1996 Македонија Probistip
473 972 Ана Костоска Женски 1992 Македонија Охрид
474 973 Ристе Костоски Машки 1997 Македонија Охрид
475 974 Виолета Цепенковска Женски 1981 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
476 975 Симон Калановски Машки 2003 Македонија Скопје
477 976 Tome Dudanov Машки 2003 Македонија Ohrid
478 977 Теодор Димитриевски Машки 1993 Македонија Skopje
479 978 Елена Даниловска Женски 1990 Македонија Скопје Vicoteka.mk
480 979 Моника Ефремовска Женски 1988 Македонија Скопје Vicoteka.mk
481 980 Teodora Paleska Женски 1993 Македонија Veles ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
482 981 Мартин Атанасов Машки 1994 Македонија Скопје
483 982 Darko Lamanovski Машки 1994 Македонија Ohrid
484 983 Zoran Vuckovic Машки 1993 Македонија Skopje
485 984 ЈОСИФ МИШЕВСКИ Машки 1990 Македонија Гостивар ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
486 985 Никола Ѓорѓиевски Машки 1981 Македонија Охрид
487 986 Никола Шопоски Машки 1997 Македонија Охрит
488 987 Kaja Mostrova Женски 2008 Македонија Ohrid
489 988 Nikita Mostrova Женски 2010 Македонија Ohrid
490 989 Natasha Zdravevska Mostrova Женски 1974 Македонија Ohrid
491 990 Marinela Puroska Женски 1987 Македонија Ohrid
492 991 Ања Наумовска Женски 2013 Македонија Охрид
493 992 Riste Baloski Машки 1976 Македонија Ohrid
494 993 Veronika Zdravevska Женски 2012 Македонија Ohrid
495 994 Viktorija Krstevska Женски 1986 Македонија Skopje
496 995 Ана Челикиќ Женски 1987 Македонија Скопје
497 996 Мила Коруновска Женски 2002 Македонија Охрид
498 997 Martin Mishevski Машки 1995 Македонија Ohrid
499 998 Igor Utevski Машки 1973 Македонија Ohrid ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
500 999 Неда Неданоска Женски 2018 Македонија Охрид Недан
501 1001 Јана Неданоска Женски 2008 Македонија Охрид Недан
502 1002 Нина Неданоска Женски 1979 Македонија Охрид Недан
503 1003 Митко Неданоски Машки 2004 Македонија Охрид Недан
504 1004 Лазар Неданоски Машки 1976 Македонија Охрид Недан
505 1005 Darko GJORGJEVIC Машки 1986 Македонија Skopje MetalEkspres Team
506 1006 Ivan-Ike Smilevski Машки 1988 Македонија Skopje MetalEkspres Team
507 1007 Hristijan-Icko Mitrevski Машки 1990 Македонија Skopje MetalEkspres Team
508 1008 Sasho Stojcevski Машки 1964 Македонија Skopje MetalEkspres Team
509 1009 Goran Acevski Машки 1978 Македонија Skopje MetalEkspres Team
510 1010 Oliver Micevski Машки 1992 Македонија Skopje MetalEkspres Team
511 1011 Александар Тасески Машки 1994 Македонија Охрид
512 1012 ELENA NIKOVA Женски 1972 Македонија SKOPJE KORRUNNERS
513 1013 MERY Danailoska Женски 1991 Македонија Скопје KORRUNNERS
514 1014 Maja Mickova Stojchevska Женски 1979 Македонија Skopje
515 1015 Евгенија Цветановска Женски 1996 Македонија Скопје
516 1016 Gjorgji Kostovski Машки 1978 Македонија Skopje MetalEkspres Team
517 1017 Филип Цветкоски Машки 2009 Македонија Охрид Ф.К.СЛАТИНО
518 1018 Петар Цветкоски Машки 2012 Македонија Охрид Ф.К.СЛАТИНО
519 1019 Николина Каралиева Женски 2004 Македонија Охрид
520 1020 Ана Марија Папаз Женски 2004 Македонија Охрид
521 1021 Kliment Dovlev Машки 1993 Македонија Ohrid HANDMADE LEATHER SHOP BELEV
522 1022 Viktorija Sotaroska Trajkova Женски 1977 Македонија Skopje
523 1023 Natasa Petrovska Женски 1977 Македонија Skopje
524 1024 Марина Георгиеска Женски 1997 Македонија Охрид Културолошка Иницијатива 5 до 12
525 1025 STEFAN TASESKI Машки 2007 Македонија OHRID
526 1026 СЛАВЧО МУРГОСКИ Машки 2007 Македонија Охрид
527 1027 СТЕФАН МУРГОСКИ Машки 2009 Македонија Охрид
528 1028 Борче Исакоски Машки 2005 Македонија Охрид
529 1029 Јасна Вретоска Женски 1987 Македонија Охрид
530 1030 Maja Stojanoska Женски 1986 Македонија Ohrid Kostal
531 1031 Илија Мандулоски Машки 1978 Македонија Охрид
532 1032 Albert Abazi Машки 1999 Македонија Zajas
533 1033 Марија Петков Женски 1992 Македонија Скопје
534 1034 andrej zakovski Машки 1996 Македонија Ohrid
535 1035 Teodora Krstevska Женски 2002 Македонија Bitola
536 1036 Jana Trajkoska Женски 2009 Македонија Ohrid
537 1037 Emilija Krstevska Женски 2005 Македонија Bitola
538 1038 Петре Поповски Машки 1973 Македонија Скопје
539 1039 Јасминка Заревска Поповска Женски 1972 Македонија Скопје
540 1040 Hristijan Naumoski Машки 1997 Македонија Ohrid
541 1041 Atanas Bogojevski Машки 1993 Македонија Ohrid
542 1042 Dragica Zdraveska Женски 1990 Македонија Prilep
543 1043 Евгенија Огненова Женски 2006 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
544 1044 Ангелина Огненова Женски 2003 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
545 1045 Климент Огненов Машки 2005 Македонија Охрид KARMEN BAUCENTAR
546 1046 Павлина Огненова Женски 2010 Македонија Охрид
547 1047 Marino Markoski Машки 1991 Македонија Ohrid
548 1048 Новак Стојкоски Машки 1989 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
549 1049 Sofija Markoska Женски 1990 Македонија Ohrid
550 1050 Ilijana Dimitrovska Машки 2012 Македонија Ohrid
551 1051 Ilija Dimitrovski Машки 1978 Македонија Ohrid
552 1052 Goce Vasileski Машки 1974 Македонија Ohrid BTOBET
553 1053 Дарко Талески Машки 1980 Македонија Прилеп
554 1054 Emilija Taneska Женски 1992 Македонија Ohrid
555 1055 Mitko Gulevski Машки 1967 Македонија Resen ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
556 1056 Марија Мишева Недеска Женски 1987 Македонија Ohrid
557 1057 Goran Nedeski Машки 1981 Македонија Ohrid
558 1058 Мартин Стојкоски Машки 1997 Македонија Кичево Kostal
559 1059 Ристе Настески Машки 1994 Македонија Охрид Kostal
560 1060 Stefan Belevski Машки 1988 Македонија Struga Kostal
561 1061 Magdalena Jonoska Женски 1997 Македонија Struga Kostal
562 1062 Metodije Tomovski Машки 1985 Македонија Ohrid Kostal
563 1063 Јанко Стојановски Машки 1976 Македонија Скопје
564 1064 Наташа Стојановска Женски 1975 Македонија Скопје
565 1065 Љубица Ангелкова Женски 1971 Македонија Битол Трчај Бе
566 1066 Nikola Markoski Машки 1995 Македонија Ohrid Kostal
567 1067 Дарко Јанкуловски Машки 1987 Македонија Битола Трчај Бе
568 1068 Никола Димитровски Машки 1983 Македонија Битола Трчај Бе
569 1069 Ѓоко Јолески Машки 2009 Македонија Охрид
570 1070 Ели Темелкоска Женски 1989 Македонија Ohrid NRC – NIKE+ RUN CLUB
571 1071 Емилија Темелкоска Женски 1987 Македонија Ohrid NRC – NIKE+ RUN CLUB
572 1072 Јасна Милошевиќ Женски 1985 Македонија Охрид NRC – NIKE+ RUN CLUB
573 1073 Небојша Милошевиќ Машки 1987 Македонија Охрид NRC – NIKE+ RUN CLUB
574 1074 Natasha Anevska-Stojanovska Женски 1971 Македонија Skopje NRC – NIKE+ RUN CLUB
575 1075 Дамјан Стојановски Машки 2008 Македонија Скопје Trpe Invest
576 1076 Александар Новески Машки 1993 Македонија Крушево Kostal
577 1077 Mishel Siljanoski Машки 1987 Македонија Ohrid
578 1078 Petar Simjanoski Машки 1991 Македонија Ohrid
579 1079 Кален Арнаудоски Машки 2000 Македонија Охрид Кукузел
580 1080 Mitra Vaskoska Женски 1976 Холандија Vlissingen
581 1081 Бисера Николовска Женски 1983 Македонија Скопје 091RUNCrW
582 1082 Lina Lukanova Женски 2008 Македонија Ohrid
583 1083 Kliment Lukanov Машки 2010 Македонија Ohrid
584 1084 Dragica Daova Женски 1989 Македонија Radovish Kostal
585 1085 Sasho Zgalovski Машки 1991 Македонија Ohrid Kostal
586 1086 Slavko Buleski Машки 1991 Македонија Ohrid Kostal
587 1087 Gabriela Koneska Женски 1997 Македонија Кичево Kostal
588 1088 Igor Novakov Машки 1989 Македонија Veles Kostal
589 1089 Kliment Puleski Машки 1995 Македонија Ohrid Kostal
590 1090 Mihail Nikoloski Машки 2006 Македонија Ohrid
591 1091 Дејан Мишев Машки 1988 Македонија Охрид
592 1092 Кален Арнаудоски Машки 2000 Македонија Охрид Кукузел
593 1093 Христијана Арнаудоска Женски 2006 Македонија Охрид
594 1094 Тања Јовческа-Арнаудоска Женски 1974 Македонија Скопје
595 1095 Стојанчо Арнаудоски Машки 1974 Македонија Охрид
596 1096 Aleksandar Trpceski Машки 1972 Србија Beograd
597 1097 NENAD JEVTOVIKJ Машки 1990 Македонија VELES Kostal
598 1098 Жана Ѓореска Женски 1976 Македонија Охрид Kostal
599 1099 ВЛАДИМИР ДИМЗОВСКИ Машки 1985 Македонија ОХРИД
600 1100 Стефан Наумоски Машки 2005 Македонија Охрид
601 1101 Александар Маневски Машки 2008 Македонија Охрид
602 1102 Кирил Спасевски Машки 1993 Македонија Скопје Тотал ТВ
603 1103 Иван Соколовски Машки 1990 Македонија Скопје Тотал ТВ
604 1104 Драгана Димоска Женски 2000 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
605 1105 Кате Бујароска Анѓелеска Женски 1980 Македонија Охрид ООУ Григор Прличев-Охрид
606 1106 Нина Ристеска Женски 1978 Македонија Охрид ООУ “Григор Прчичев”
607 1107 igor vidovski Машки 1975 Македонија ohrid
608 1108 ivan vidovski Машки 2016 Македонија ohrid
609 1109 Олгица Грозданова Женски 1980 Македонија Охрид ООУ Григор Прличев-Охрид
610 1110 Нина Биткоска Женски 1994 Македонија Охрид ООУ Григор Прличев – Охрид
611 1111 Aleksandra Sarafinoska Женски 1991 Македонија Ohrid Kostal
612 1112 Dimitar Petrevski Машки 1995 Македонија Skopje Kostal
613 1113 Zlatko Mitreski Машки 1997 Македонија Ohrid
614 1114 Igor Trajanovski Машки 1997 Македонија Ohrid
615 1115 Ивана Тушевска Женски 1995 Македонија Прилеп Magna
616 1116 Амина Идризи Женски 1990 Македонија Гостивар Magna
617 1117 Крунислав Станојевиќ Машки 1991 Македонија Тетово Magna
618 1118 Дарко Рошков Машки 1994 Македонија Скопје Magna
619 1119 Александар Милевски Машки 1982 Македонија Охрид Magna
620 1120 Мишо Велјаноски Машки 1989 Македонија Охрид Magna
621 1121 Ристе Пантев Машки 1983 Македонија Кавадарци Magna
622 1122 Дејан Цеков Машки 1973 Македонија Скопје Magna
623 1123 Небојша Дениќ Машки 1990 Македонија Скопје Magna
624 1124 Љупчо Попоски Машки 1991 Македонија Охрид Magna
625 1125 Данчо Петров Машки 1978 Македонија Скопје Magna
626 1126 Марко Димоски Машки 2007 Македонија Охрид
627 1127 Нела Стојанова Женски 1991 Македонија Струга
628 1128 Andrej Pavlovski Машки 2000 Македонија Ohrid
629 1129 Ѓорѓи Костадинов Машки 1992 Македонија Skopje
630 1130 Виктор Милевски Машки 2010 Македонија Охрид
631 1131 Софија Милевска Женски 2006 Македонија Охрид
632 1132 Илија Цветановски Машки 1996 Македонија Битола Евротип & Голд Слот
633 1133 Христијан Деловски Машки 1993 Македонија Битола Евротип & Голд Слот
634 1134 Марија Дрогришка Женски 1997 Македонија Битола Евротип & Голд Слот
635 1135 Даниел Спасевски Машки 1996 Македонија Битола Евротип & Голд Слот
636 1136 Биљана Арбовска Женски 1991 Македонија Битола Евротип & Голд Слот
637 1137 Николче Даскаловски Машки 1997 Македонија Битола Евротип & Голд Слот
638 1138 Aleksandra Gorceska Женски 1986 Македонија Struga
639 1139 Христина Велкова Женски 1984 Македонија Охрид Ohrid trcat
640 1140 Милица Ристевска Женски 1987 Македонија Охрид Ohrid trcat
641 1141 Лидија Мартиноска Женски 1983 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
642 1142 Наташа Тодороска Женски 1988 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
643 1143 Слободанка Трајческа Женски 1981 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
644 1144 Моника Попоска Женски 1997 Македонија Охрид ЛТХ Леарница
645 1145 Dushan Novichickj Машки 1995 Македонија Ohrid Nov Instinkt
646 1146 Nikola Taseski Машки 1987 Македонија Ohrid Nov Instinkt
647 1147 Filip Josifoski Машки 1998 Македонија Ohrid Nov Instinkt
648 1148 Martin Niceski Машки 1997 Македонија Ohrid Nov Instinkt
649 1149 Атила Селим Машки 1985 Македонија Охрид Halkbank
650 1150 Ведрана Вељаноска Женски 1980 Хрватска Сплит
651 1151 Анастас Докоски Машки 1984 Македонија Струга Halkbank
652 1152 Дарко Велков Машки 1996 Македонија Охрид
653 1153 Калина Георгиеска Женски 2012 Македонија Охрид
654 1154 Горѓи Георгиески Машки 2014 Македонија Охрид
655 1155 Елена Георгиеска Женски 1980 Македонија Охрид
656 Симоне Спасески Машки 1996 Македонија Охрид
657 Ивона Трајческа Женски 1998 Македонија Охрид
658 Ivana Bogatinivska Женски 1989 Македонија Skopje
659 Тања Милетиќ Женски 1978 Македонија Скопје
660 Rosana Pendikoska Женски 1986 Македонија Ohrid
661 Лина Лумбуровска Женски 1997 Македонија Битола
662 Fidanka Stojanova Женски 1983 Македонија Skopje
663 Бојана Николова Женски 2004 Македонија Скопје
664 Magdalena Krstevska Женски 1974 Македонија Skopje
665 Бојана Николова Женски 2004 Македонија Скопје
666 Elena Stojchevska Женски 2001 Македонија Bitola
667 Горан Џуровски Машки 1982 Македонија Охрид
668 emilija gjorgievska Женски 1994 Македонија bitola
669 Stefan Trimce Машки 2000 Македонија Ohrid ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
670 Naum Stojanovski Машки 2008 Македонија Ohrid Nova
671 Naum Stojanovski Машки 2008 Македонија Ohrid
672 Naum Stojanovski Машки 2008 Македонија Ohrid
673 Naum Stojanovski Машки 2008 Македонија Ohrid
674 Naum Stojanovski Машки 2008 Македонија Ohrid
675 Zora Tomevska Женски 1969 Македонија Ohrid ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
676 Zora Tomevska Женски 1969 Македонија Ohrid ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
677 јована гаврилоска Женски 1988 Македонија охрид
678 РАДОМИР КОСТОВСКИ Машки 1954 Македонија СКОПЈЕ
679 Стефан Жупан Машки 2000 Македонија Охрид Кукузел
680 Goran Risteski Машки 1983 Македонија Ohrid
681 Sksj Smms Машки 1990 Авганистан Nama
682 Oliver Veleski Машки 1978 Македонија Bitola Ohrid trcat
683 Дејан Младенов Машки 1993 Македонија Скопје NRC – NIKE+ RUN CLUB
684 Dragana Delova Женски 1984 Македонија Skopje NRC – NIKE+ RUN CLUB
685 Elena Kiroska Женски 1987 Македонија Skopje NRC – NIKE+ RUN CLUB
686 Marjancho Jordanoski Машки 1969 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
687 Mario Stanoevski Машки 2008 Македонија Skopje
688 mihail nikoloski Машки 2006 Македонија ohrid
689 Наумка Наумовска Женски 1977 Македонија Охрид Без екипа
690 Gavriloska Biljana Женски 1984 Македонија Ohrid
691 Aleksandra Panova Женски 1990 Македонија Skopje
692 Aleksandra Panova Женски 1980 Македонија Skopje
693 Julijana Kuzmanoska Женски 1989 Македонија Kicevo
694 Ангела Митреска Женски 1998 Македонија Прилеп
695 Viktorija Trajkoska Женски 1990 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
696 Aleksandra Nikushevska Женски 1989 Македонија Skopje
697 Aleksandra Nikushevska Женски 1989 Македонија Skopje
698 Кирил Шумантевски Машки 1976 Македонија Скопје БЕКАМЕНТ
699 Зоран Целакоски Машки 1972 Авганистан Охрид KARMEN BAUCENTAR
700 David Medaroski Машки 2006 Македонија Ohrid
701 renata radicevic Женски 1974 Македонија skopje
702 Jana Krstevska Женски 1988 Македонија Skopje Sparkasse Bank
703 Марта Кочевска Женски 1984 Македонија Скопје
704 Кристијан Јовчески Машки 2000 Македонија Охрид Охрид трчаТ
705 Климентина Николоска Женски 1979 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
706 Damjan Nancheski Машки 1993 Македонија Прилеп
707 Sanja Prenzoska Женски 1985 Македонија Ohrid
708 Matej Dimitrijeski Машки 2012 Македонија Ohrid ODW-Elektrik
709 Vlatko Grozdanovski Машки 1968 Македонија Bitola
710 Драгана Димоска Женски 2000 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
711 Емилија Спироска Женски 2000 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
712 Кристијан Јовчески Машки 2000 Македонија Охрид Инфо-биро
713 Stefan Lazeski Машки 2006 Македонија Ohrid
714 Stefan Lazeski Машки 2006 Македонија Ohrid
715 Aleksandra Ljocheva Grncharova Женски 1985 Македонија Skopje
716 Nikola Milenkovski Машки 1981 Македонија Bitola
717 Krumce Donev Машки 1988 Македонија stip
718 Anastasija Drakulovska Женски 2004 Македонија Bitola
719 Bisera Nikolovska Женски 1983 Македонија Skopje 091RUNCrW
720 Natasha Stojanovska Женски 1975 Македонија Skopje
721 Janko Stojanovski Машки 1976 Македонија Skopje
722 Vlatko Trpovski Машки 1997 Македонија Ohrid
723 Ристо Чалков Машки 1997 Македонија Гевгелија АК 7ми Ноември Гевгелија
724 Dejan Mishev Машки 1988 Македонија Ohrkd
725 Климент Јакимов Машки 1994 Македонија Охрид
726 Бојан Секулоски Машки 2007 Македонија Охрид
727 Елена Стојкоска Женски 1998 Македонија Охрид
728 Симон Калановски Машки 2003 Македонија Скопје
729 Симон Калановски Машки 2003 Македонија Скопје
730 Симон Калановски Машки 2003 Македонија Скопје
731 Јана Неданоска Женски 2008 Македонија Охрид
732 Deniz Sulejman Машки 1986 Македонија Ohrid
733 Aleksandar Milevski Машки 1988 Македонија Bitola
734 Kaja Mostrova Женски 2008 Македонија Ohrid
735 Ања Наумовска Женски 2013 Македонија Охрид
736 Ивана Магденоска Женски 1983 Македонија Ohrid
737 Дарко Стојановски Машки 1989 Македонија Скопје ЛТХ Леарница
738 Kliment Dovlev Машки 1993 Македонија Ohrid HANDMADE LEATHER SHOP BELEV
739 Emilija Taneska Женски 1992 Македонија Ohrid
740 Emilija Taneska Женски 1992 Македонија Ohrid
741 Мишел Силјаноски Машки 1987 Македонија Охрид
742 Љубица Ангелкова Женски 1971 Македонија Битола Трчајќи Бе
743 Новак Стојооски Женски 1990 Македонија Охрид ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
744 Ilija Dimitrovski1 Машки 1978 Македонија Ohrid
745 Mitko Gulevski Машки 1967 Македонија Resen ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ
746 Ana Krstikj Женски 1990 Македонија Ohrid
747 Mitra Vaskoska Женски 1976 Холандија Vlissingen
748 Mihail Nikoloski Машки 2006 Македонија Ohrid
749 Дејан Мишев Машки 1988 Македонија Охрид
750 NENAD JEVTOVIKJ Женски 1990 Македонија VELES Kostal
751 Ljupco Sarafinoski Машки 1992 Македонија Ohrid Mvr
752 Ljupco Sarafinoski Машки 1992 Македонија Ohrid Mvr
753 Ljupco Sarafinoski Машки 1992 Македонија Ohrid Mvr
754 Марко Димоски Машки 2007 Македонија Охрид
755 Toni Risteski Машки 1993 Македонија Ohrid Kostal
756 Бојан Трајчев Машки 1999 Македонија Охрид Kostal
757 Бојан Трајчев Машки 1999 Македонија Охрид Kostal
758 Санде Стојановски Машки 1947 Македонија Скопје Halkbank
759 Игор Стојановски Машки 1981 Македонија Скопје Halkbank
760 Стефан Трифуноски Машки 1994 Македонија Охрид Евротип & Голд Слот