Регистрацијата за трката Охрид трчаТ 2022 е ЗАТВОРЕНА.