Шема за ЕКСПО / Scheme for EXPO

August 27, 2020
Се што треба да знаете и да правите кога ќе дојдите да си го подигнете стартниот број.

Everything you need to know when you come to EXPO to pick up your number.