What does the Peshtani Vertical Extreme logo represent?

December 24, 2022
What does the Peshtani Vertical Extreme logo represent?
It consists of three symbols: Ohrid lake, the Peshtani boat, and the mountain Galicia.
The color green is associated with nature, but it also represents balance, well-being, and calmness.

 

Што претставува логото на Peshtani extreme vertical?
Составено е од три симболи: Охридско езеро, Пештански чун и планина Галичица.
Зелена боја асоцира на поврзување со природата, истовремено значењето на зелената боја е баланс, урамнотеженост, здравје и смиреност.